Huishoudelijk reglement

 
Huishoudelijk reglement
 
Artikel 1.
Wie als lid van de motorclub wenst toe te treden wendt zich schriftelijk tot de secretaris.
 
Artikel 2.
Ereleden betalen geen contributie. Leden van verdienste betalen halve contributie. Zij
hebben het recht alle algemene leden- en jaarvergaderingen bij te wonen, en behouden de
rechten als ieder ander lid.
 
Artikel 3.
Leden hebben het recht om:
Alle leden- en jaarvergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan de door de motorclub te organiseren activiteiten.
Voorstellen in te dienen.
Gekozen te worden voor één der bestuursfuncties.
 
Artikel 4.
Jeugdleden hebben dezelfde rechten als de leden met uitzondering van die genoemd in
artikel 3, onder b en c.
 
Artikel 5.
Leden en bestuursleden kunnen bij eenvoudige meerderheid van stemmen worden
geschorst wegens:
Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak.
Wangedrag ten opzichte van de motorclub of het bestuur.
Een door het bestuur geschorst bestuurslid of lid wordt aan de eerstvolgende vergadering
voorgedragen voor royement. De betrokkenen persoon wordt schriftelijk in kennis van de
schorsing gesteld en verliest tijdens deze schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.
 
Artikel 6.
Royement van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 13 lid 1. Sub c van de statuten, kan
geschieden op grond van:
Contributieschuld bij een achterstand van meer dan 6 maanden.
Schorsing ingevolge artikel 6 van dit reglement.
Het handelen in strijd met enige bepaling van statuten of reglement van de motorclub.
Royement ingevolge het gestelde onder a geschiedt door het bestuur. Royement op grond
van het gestelde onder b en c kan slechts geschieden door de meerderheid van een
algemene jaarvergadering waar tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig is. Wanneer
dit vereiste aantal leden niet aanwezig is, beslist de eerstvolgende ledenvergadering bij
meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Een voorstel tot een zodanig
royement moet in oproep voor betreffende ledenvergadering zijn vermeld, terwijl degene,
over wiens eventueel royement uitspraak zal worden gedaan, minstens 10 dagen voor de
datum van genoemde ledenvergadering, hiermede in kennis gesteld dient te worden.
Betrokkene heeft het recht zich op die vergadering te verdedigen.
 
Artikel 7.
Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld, kunnen eerst opnieuw als lid worden
toegelaten nadat zij deze schuld hebben aangezuiverd. Leden die geroyeerd zijn om andere
redenen, kunnen niet opnieuw lid van de motorclub worden.
 
Artikel 8.
Hij, die zijn lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt, kan geen aanspraak maken op reeds
betaalde gelden of op eigendommen van de motorclub.
 
Artikel 9.
De contributie zal elk jaar tijdens de algemene jaarvergadering opnieuw worden
vastgesteld. Deze vaststelling is dan van toepassing op het daaropvolgende kalenderjaar.
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan . De actuele bedragen zijn in bijlage bij dit reglement gevoegd.
 
Artikel 10.
De leiding van de motorclub is opgedragen aan het bestuur. De voorzitter, secretaris en
penningmeester vormen het dagelijks bestuur, De bestuursleden worden op de algemene
jaarvergadering bij meerderheid van stemmen gekozen. De voorzitter, de secretaris en de
penningmeester worden in functie gekozen met een meerderheid van stemmen, de overige
bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
 
Artikel 11.
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn terstond herkiesbaar.
De wisseling vindt plaats in de algemene jaarvergadering. Tussentijdse vacatures kunnen
op de eerstvolgende vergadering worden aangevuld. De als dan gekozene treedt af op
dezelfde datum als zijn voorganger.
Het schema van aftreden van de bestuursleden is in bijlage bij dit reglement gevoegd.
 
Artikel 12.
Door het bestuur en/of door de leden kunnen kandidaten worden gesteld voor de functie
van bestuurslid. De kandidaatstelling moet schriftelijk plaatsvinden en wel tenminste 8
dagen voor de algemene jaarvergadering. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van
een schriftelijke verklaring van de betrokken kandidaat, dat hij/zij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien de kandidaatstelling door de leden geschiedt, zal dit
door tenminste drie leden moeten zijn.
 
Artikel 13.
Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan is hij gehouden de voorzitter
daarvan in kennis te stellen.
 
Artikel 14.
Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de motorclub treffende. Het draagt
zorg voor de juiste naleving van statuten en reglementen, bevordert de bloei van de
vereniging door alle wettige en gepaste middelen aan te wenden en treedt op daar waar de
belangen van de motorclub behartigd moeten worden.
De voorzitter leidt de bestuurs- en jaarvergaderingen. Hij oefent toezicht uit op de
handelingen van secretaris en penningmeester die hem van alle zaken op de hoogte dienen
te houden. De voorzitter stelt in overleg met zijn medebestuurders tijdstip en agenda van
de vergaderingen vast. Hij tekent mede alle bescheiden die rechten of verplichtingen van
de motorclub jegens derden betreffen. Hij verleent en ontneemt het woord, kan de
vergadering schorsen en een lid het verder bijwonen van de vergadering ontzeggen.
De secretaris voert de correspondentie. is belast met het bijhouden van het archief,
verzorgt de ledenlijst en zorgt dat de penningmeester tijdig van mutaties op de hoogte
wordt gesteld. Hij is verder belast met het tijdig convoceren der vergaderingen en andere
bijeenkomsten en het uitbrengen van een jaarverslag. Hij tekent alle bescheiden die
rechten of verplichtingen van de motorclub jegens derden betreffen. Hij stelt van de
vergadering notulen op.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor
aansprakelijk jegens de motorclub, het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting
en het samenstellen van een duidelijk verslag van ontvangsten en uitgaven betreffende het
lopende boekjaar, ter behandeling op de algemene jaarvergadering. Ter behandeling op
laatstgenoemde vergadering, dient hij tevens een begroting in. Het geven van alle
gewenste inlichtingen en het ter inzage geven van alle boeken en bescheiden aan alle
overige bestuursleden behoort ook tot zijn plichten. Hij tekent alle bescheiden, die rechten
of verplichtingen aan de motorclub jegens derden betreffen.
 
Artikel 15.
Kascomrnissie.
Er wordt uit en door de leden een kascommissie gekozen voor het nazien van de boeken
en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op de eerstvolgende
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Ook tussentijdse controle kan worden
gehouden. De penningmeester moet hiervan minstens 10 dagen van tevoren in kennis
worden gesteld. Elk jaar treedt een van de leden af en wordt een nieuw lid gekozen.
Kandidaten voor deze functie moeten minstens 2 jaar lid van de vereniging zijn.
Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende jaarvergadering worden aangevuld.
 
Artikel 16.
Vergaderingen.
De vergaderingen worden onderscheiden in:
Algemene jaarvergadering
Leden vergadering
Bestuursvergadering
 
Artikel 17.
Wanneer drie leden van mening zijn dat er een extra ledenvergadering gehouden moet
worden, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter, met vermelding van de
onderwerpen waarvan de behandeling gewenst wordt. De voorzitter zal dan verplicht zijn
binnen twee weken een ledenvergadering te beleggen.
 
Artikel 18.
De algemene jaarvergadering wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar
gehouden. Op de agenda voor die vergadering moeten de navolgende punten voorkomen:
jaarverslag van de secretaris
rekening en verantwoording van de penningmeester
verslag kascommissie
bespreking beleid bestuur
vaststellen van de begroting
bestuursverkiezing
 
Artikel 19.
Voorstellen van de leden, hetzij voor een algemene jaarvergadering, hetzij voor een
ledenvergadering moeten minstens 14 dagen tevoren schriftelijk worden ingediend bij de
secretaris.
 
Artikel 20.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij stemming over
personen of zaken is een absolute meerderheid van het aantal geldige uitgebrachte
stemmen vereist, tenzij in de statuten of in dit reglement een andere meerderheid is
voorgeschreven. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot. Wanneer bij stemming
over personen geen absolute meerderheid wordt verkregen, vindt een tweede stemming
plaats. De meerderheid van stemmen is dan beslissend, tenzij in de statuten of dit
reglement anders is bepaald.
Bij afwezigheid van meer dan ¾ van het aantal leden op een vergadering kunnen geen
geldige besluiten worden genomen. In de daarop volgende vergadering wordt het voorstel
weer ter tafel gebracht en, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan dan een geldig besluit
worden genomen.
 
Artikel 21.
Stemmen van onwaarde zijn:
Blanco briefjes.
stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures.
ondertekende stembriefjes.
stembriefjes, die onleesbaar zijn.
stembriefjes waaruit. om welke reden ook, de wens van de stemmer onduidelijk blijkt.
 
Artikel 22.
Het stembureau op een algemene jaarvergadering wordt gevormd door 3 door de
voorzitter vooraf aan te wijzen leden. Het beslist over de geldigheid van de stemmen en
maakt proces verbaal op.
 
Artikel 23.
Ontbinding.
Nadat een besluit als bedoeld in artikel 18 van de statuten genomen is, wordt door de
algemene jaarvergadering een commissie van liquidatie benoemd, bestaande uit 3 leden.
 
Artikel 24.
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht door de
algemene jaarvergadering en met tenminste 2/3 der geldige stemmen.
 
Artikel 25.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin twijfel bestaat omtrent de
toepassing van dit reglement, beslist het bestuur, onder verantwoording aan de
eerstvolgende algemene jaarvergadering.
Aldus vastgesteld door de algemene jaarvergadering,
gehouden te Apeldoorn op 6 maart 2015.
                                                                           
                                                                            
Addendum op huishoudelijk reglement
 
Artikel 9 contributie:
De ALV heeft op 8 maart 2019 de contributiebedragen als volgt vastgesteld voor het seizoen 2019:
  • Volledig lidmaatschap voor een jaar: € 50,00
  • Gezinslidmaatschap voor een jaar: € 40,00
  • Bijdrage koffie per rit: € 3,00
  • Eenmalig meerijden introducee: € 5,00 inclusief koffie en gebak. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de contributie wanneer je besluit lid te lid worden.
  • Meerijdend gezinslid (op duo): € 7,50 inclusief koffie en gebak. 
  • Meerijden als gast anders dan eenmalig introducee: € 12,50 inclusief koffie en gebak.
 
Voor het seizoen 2020:
  • Alle bedragen gelijk aan 2019.
 
Artikel 11 bestuursleden: Schema van aftreden
Schema van aftreden van de bestuursleden van de MTC de Veluwe:
2021    Voorzitter W. van der Meer
2020    Secretaris G. van Veluwen
2022    Penningmeester A. van Hierden
2021    Lid W. van der Staaij
2020    Lid J. Smedema